Informační centrum pro mládež Teplice

logo

Informace z regionu

 

7. Sociálně patologické jevy

Sociální služby v Ústeckém kraji

Sociální služby v Ústeckém kraji

 

Sociální služby v Teplicích

Sociální služby v Teplicích

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - mapa

 

Kontaktní centra

Zde naleznete služby určené pro osoby závislé, po léčbě závislosti, trestané, pro osoby sociálně vyloučené a preventivní programy a služby pro mládež.

 

K-centrum WHITE LIGHT I. - mapa

Kontaktní centrum s terénním programem WHITE LIGHT I. je "dveřmi" do systému péče o uživatele návykových látek. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které poskytuje služby včasné a krizové intervence, poradenství, zdravotní a sociální pomoci osobám s nízkou motivací k léčbě závislosti. Kontaktní centrum se zaměřuje na poskytování služeb uživatelům návykových látek, kteří akceptují pouze nízkoprahové terapeutické a pomocné služby.

Co je to?

Kontaktní a poradenské centrum WHITE LIGHT I. je zařízení, jež poskytuje služby sociální prevence uživatelům návykových látek. Jejich prostřednictvím se snaží minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním návykových látek a jejich nepříznivé dopady na veřejné zdraví i na jejich uživatele. Osobám blízkým uživatelům návykových látek nabízíme poradenské a informační služby.


Fokus Kafe Teplice - mapa

Sociální služby v pobočce v Teplicích začaly fungovat v posledním čtvrtletí r. 2008. Předtím fungovaly jiné služby, tehdy ještě pod zastřešením dnes již neexistujícího sdružení Altán.

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním okruhu psychóz, kteří hledají nové zázemí, ale rovněž sebeuplatnění a seberealizaci. Jsme místo, kam se mohou obrátit jak mladí lidé po prvním střetu s nemocí, tak i lidé kteří žijí v invalidním důchodu. Služby jsou zaměřeny na rozvoj v oblastech života jednotlivých zájemců (volný čas, příprava na pracovní uplatnění, apod. - dle zájmu jednotlivce).

 

Abalone - mapa

Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže (SSŠT)

je školské zařízení, které je finančně dostupné a otevřené pro každého, kdo by rád smysluplně trávil svůj volný čas. Svou činností se zaměřujeme na ty děti, které nejsou zapojeny v žádné jiné organizaci. Otevřeni jsme zvláště sociálně slabým dětem a mládeži ve věku 6-26 let.

Činnost salesiánů byla v Teplicích zahájena v listopadu 1990 v Teplicích-Šanově, v ulici Pod Doubravkou.

Salesiánské středisko zahájilo svou činnost v Proseticích pod vedením P. Mgr. Ing. Ladislava Nádvorníka 25. února 1999. Již v roce 2000 na pozici ekonoma nastoupila Vendulka Drobná, Dis., která je od roku 2014 ředitelkou a statutárním zástupcem organizace.

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo SSŠT 1. 9. 2000 zařazeno do sítě škol a školských zařízení MŠMT. V roce 2007 středisko zpracovalo školní vzdělávací program zaměřený na rozvíjení klíčových kompetencí. Od 1. 1. 2009 provozuje SSŠT nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Luna a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Podaná ruka.

Cílem všech, kteří se na činnosti střediska podílejí, je přispívat k výchově, celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu založenému na křesťanských hodnotách, poskytovat dětem a mladým lidem vhodné a bezpečné trávení volného času, a tím předcházet primární kriminalitě a závislostem. Nabídku pestrého programu pro trávení volného času: doučování, otevřenou hernu, kroužky, příležitostné akce, vícedenní pobyty a tábory vytváří dětem sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové volného času, asistenti a dobrovolníci. Služby podporují Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Statutární město Teplice, Ústecký kraj, Evropská unie, dárci a dobrovolníci.

 

Chráněné bydlení, Arkadie - mapa

Posláním společnosti Arkadie je podpora důstojného, plnohodnotného života dětí a dospělých se zdravotním znevýhodněním, v jejich přirozeném prostředí, ve spolupráci s rodinou, na území Ústeckého kraje.

Nevnímáme člověka s mentálním postižením jako dítě, ale respektujeme jeho fyziologický a psychologický vývoj, který již dosáhl fáze dospělosti. Naším přístupem se snažíme dát lidem s postižením přiměřenou míru zodpovědnosti sami za sebe, za své jednání, učíme je samostatnému rozhodování, přiměřeně jejich mentálním možnostem je seznamujeme s právy a povinnostmi, které jsou pro zdravého člověka přirozenou součástí života.

 

Oblastní charita Teplice - mapa

 

Občanské sdružení Nová Ves - mapa

CO JE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NOVÁ VES?

MATEŘSKÉ CENTRUM VĚTRNÍK
Program pro dospělé na mateřské dovolené a jejich děti
VĚTRNÍCI Z NOVÉ VSI
Sport a turistika pro školáky
SPOLEČNÁ PŘÍPRAVA AKCÍ PRO SENIORY
ČLEN VOLNÉHO SRDUŽENÍ TEPLICKÝCH NEZISKOVEK

CO JE MATEŘSKÉ CENTRUM

- MC je založeno na dobrovolnické práci a na principu rodinné spolupráce
- MC poskytuje společenství, solidaritu, otevřenost
- MC je místo, kde děti jsou vítány
- V MC děti nacházejí přirozené společenství svých vrstevníků a vidí svou matku v jiné roli než v domácnosti
- MC pomáhá nalézat nové přátele
- MC přispívá k rozvoji občanské společnosti
- MC zřizují maminky na mateřské dovolené, zároveň se podílejí na jeho chodu, samosprávě a zajišťují program pro sebe, ostatní maminky, děti i mnoho dalších návštěvníků
- MC umožňuje maminkám s malými dětmi vyjít ze sociální izolace domácnosti, kam se celodenní péčí o dítě dostávají
- MC posiluje mateřskou roli ženy
- MC pomáhá ženám udržovat jejich profesní orientaci a posiluje jejich sebevědomí (v MC se najde uspokojující práce opravdu pro každou aktivní maminku a často v sobě objeví netušené)

 

Pampeliška - mapa

Pampeliška, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, nezisková organizace, která byla založena v roce 2005 za účelem poskytování sociálních služeb potřebným klientům. Byla založena v souladu se zák.č.248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech - v platném znění. Sídlo organizace máme v obci Velké Březno cca 15 km od Ústí nad Labem, ale setkat se se zaměstnanci naší organizace můžete i ve městech Ústí nad Labem, Teplice, Dubí a Stráž pod Ralskem.

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje - mapa

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pracoviště Teplice


Pobočka FOD Teplice - mapa

HLAVNÍ SMĚRY ČINNOSTI FOD:

1. Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek
2. Vyhledávání náhradních rodin pro děti, které „nikdo nechce" - „rozhodnutím MHMP a MPSV nám tato činnost (vyhledávání náhradních rodin) byla s účinností od 18. 8. 2014 zakázána"
3. Osvěta
4. Snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí

25 LET FOD V ČÍSLECH:

V letech 1990 až 2015 Fond ohrožených dětí
• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu, v roce 2014 bylo pověření FOD k této činnosti zrušeno,
• řešil celkem 53 930 případů ohrožených dětí,
• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 232 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
• do Klokánků bylo umístěno celkem 6 228 dětí, z toho 1 317 bylo mladších tří let,
• 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).

 

Probační a mediační služba Teplice - mapa

Poslání a cíle Probační a mediační služby
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí - sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Cíle činnosti PMS
Integrace pachatele - Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného - Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu" vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti - Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.


Sociální agentura, o.p.s. - mapa

Potřebujete pomoci nebo poradit ve své složité životní situaci?

Využijte naše odborné sociální poradenství.

Rádi byste si posílili některou z Vašich dovedností, naučili se něco nového nebo se zapojili do společnosti a seznámili se s lidmi, kteří řeší podobné problémy jako Vy?

Využijte naši sociálně aktivizační službu.

Chcete rozvinout nebo udržet dovednosti a schopnosti zejména v oblasti soběstačnosti a péče o vlastní osobu, které můžete uplatnit především, při hledání zaměstnání nebo při komunikaci s běžným okolí?

Využijte naši sociální rehabilitaci.

Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

 

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola - mapa

Co dalšího nabízíme:

 • rehabilitaci - individuální i skupinovou (reflexní metody, magnetoterapii, hydroterapii)
 • logopedickou péči, alternativní komunikaci (VOKS, znak, Makaton ...)
 • terapie (aroma, arte, muziko, drama, ego)
 • bazální stimulaci
 • Snoezellen
 • učebnu výpočetní techniky se speciálním technickým i programových vybavením a interaktivní tabulí
 • keramickou dílnu
 • cvičné kuchyňky
 • individuální péči
 • služby pracovníků SPC a účast na týdenním pobytu


SPZ Teplice - sociálně aktivizační služby - mapa

Cílová skupina osob SAS
Rodiny s dítětem/dětmi, samotní rodiče, ale i děti a mládež ve věkovém rozmezí 3 - 70 let, v jejichž rodinách je ohrožen vývoj dětí v důsledku dlouhodobé krizové sociální situace rodiny, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

Cílová skupina SPO
Je vymezena v souladu s § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů a jsou to:

 • děti, jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti nebo nevykonávají či zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti
 • děti, které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
 • děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • děti, které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
 • děti, na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu
 • děti, které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
 • děti, které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

Z webu ICM.cz
Kalendář
 
Srpen 2018
 
PoÚtStČtSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031